EYM Se癟iminde Dikkat Edilecek Hususlar:


Piyasada genel kan覺 t羹m makinelerin ayn覺 olduu, dolay覺s覺yla en ucuzunun tercih edilmesinin gerektiidir. Oysa detayl覺 incelendii ve denendiinde makineden makineye farkl覺l覺klar olduu g繹r羹lmektedir. Bu nedenle EYM al覺m覺 esnas覺nda;


ncelikle boyutlar覺na karar verilmeli, k羹癟羹k, orta ve b羹y羹k ekmek yapma se癟enekleri g繹zden ge癟irilmelidir. Bu arada EYM ekmeinin piyasadan al覺nan hacmi b羹y羹k ancak i癟i olmayan ekmeklere benzemedii, doyurucu olduu, birka癟 g羹n dayanabildii, Tambuday unu kar覺覺mlar覺n覺n daha uzun s羹reli yendii unutulmamal覺d覺r.


Al覺nacak EYMn覺n yap覺lacak ekmek boyutuna karar verildikten sonra EYM se癟imi i癟in g繹z 繹n羹nde bulundurulacak k覺staslar:


1.        Malzeme kalitesi

2.        Piirme kalitesi

3.        Elektrik Sarfiyat覺

4.        Dok羹mantasyonu

5.        Teknik servisi

Olmal覺d覺r.


Malzeme kalitesi:


EYMnin g繹vdelerinin  alt ve 羹st k覺s覺mlar覺 genel olarak dayan覺kl覺 plastik, yan taraflar覺 ise sa癟, 癟elik veya plastik olmaktad覺r. Kapak k覺s覺mlar覺 ayr覺labilir olmakta,  羹lkemizde sat覺lan modellerin tamam覺nda g繹zetleme penceresi bulunmaktad覺r. zellikle 羹st aksam覺n plastik kalitesi 癟ok iyi olmak zorundad覺r. Aksi takdirde piirme esnas覺nda 覺s覺 ekmek kazan覺 ile birlikte 羹st aksam覺 da dorudan etkilemekte, yeterince kaliteli olmayan plastik aksamda koku ya da sarkma meydana gelmektedir. Markal覺 olarak kabul edilen baz覺 EYMnde plastik kokusu yay覺ld覺覺 ya da ek yerlerinden sarkarak a癟覺lmas覺 sonucu hava alan kapak y羹z羹nden sal覺kl覺 piirme yap覺lamad覺覺 g繹r羹lm羹t羹r. D覺 ve 羹st aksam 覺s覺nabilir ancak bu belirli bir oranda olmal覺d覺r. A覺r覺 覺s覺nan EYM tercih edilmemelidir.


G繹z 繹n羹nde bulundurulmas覺 gereken bir baka k覺stas ta ekmek kazan覺 ile kapak aras覺nda bulunan mesafedir. Her ne kadar 癟ift b覺癟akl覺, yatay kazanl覺 EYMnde bu durum 繹nesiz gibi g繹r羹nse de baz覺 markalar覺n kapaklar覺n覺n bas覺k olmas覺 sonucunda hamurun az bir miktar kabarmas覺nda dahi hamur tavana yap覺abilmektedir. Baz覺 markalar覺n kapaklar覺 kilitli olmas覺 bir avantaj gibi g繹r羹nsede normal artlarda kalteli malzemeye ve dizayna sahip EYM'nde buna ihtiya癟 duyulmamaktad覺r.


Ayn覺 kalite Ekmek Kazan覺 ve yourma b覺癟a覺 i癟in de ge癟erlidir. Deiik markalar覺n ekmek kazanlar覺 yan yana getirildiinde sa癟 kal覺nl覺覺 ve teflon kaplama ya da boyama kalitesi aras覺nda farkl覺l覺klar a癟覺k癟a g繹r羹lecektir. Kazan i癟indeki Teflon,  kaplama ve homojen olmal覺d覺r. Kesinlikle kalk覺k, 癟izik, hasarl覺 olmamal覺d覺r.


Ekmek kazan覺n覺 tutmaya yarayan sap, baz覺 markalarda kademeli hareket ettirilebilir haldedir. zellikle pien ekmein 癟覺kar覺lmas覺 esnas覺nda sap覺n aa覺ya doru bota sallanmamas覺 ekmein 癟覺kar覺lmas覺na engel olmayan g羹zel bir detayd覺r.


Piirme Kalitesi:


En zor anla覺labilen 繹zelliktir. Kalite kontrol y繹n羹yle 癟ok ciddi bir kontrole tabi tutulmayan EYM, ayn覺 marka dahi olsa birinden dierine farkl覺l覺k g繹sterebilmektedir. Markadan markaya piirme kalitesini etkileyen farkl覺 繹zellikler olabilmektedir. rnek olarak baz覺 markalarda kabarma s羹resinin uzat覺lmas覺, baz覺lar覺nda piirme s羹resinin uzat覺lmas覺, baz覺lar覺nda arzu edildii oranda bekletilme 繹zellii mevcuttur. Baz覺 markalar 覺覺k yard覺m覺yla kazan i癟indeki hamur ya da ekmei ayd覺nlatabilmekte, baz覺 markalar覺n yourma b覺癟aklar覺 kapanarak ekmek i癟inde kalmamay覺 salamaktad覺r.


Piirme kalitesi konusunda maya, un, su ve dier malzemeler, ortam 覺s覺s覺 vb. dorudan etkili olduu i癟in EYM hatas覺 ile kullan覺c覺 hatas覺 i癟 i癟e girebilmektedir. Ancak, ortalama bir kullan覺c覺 emin olduu malzemeler ile standart ekmei yapt覺覺nda en az覺ndan 10 ekmekten 7sinde maya s繹n羹m y覺rt覺覺 ve tepe k羹mbeti meydana gelmiyor, ekmek 羹stten bas覺k bir hal al覺yor ise, o EYM  piirme kalitesi bak覺m覺ndan sorgulanmal覺d覺r.Baar覺l覺 Maya S繹n羹m Y覺rt覺覺 ve Tepe K羹mbeti 繹rnekleri


Burada bir detay, izleme penceresi b羹y羹k olan EYMnde bu k覺sma gelen hamurun pimesi esnas覺nda renk ya da ton fark覺 meydana gelebilmektedir.


Elektrik Sarfiyat覺:


EYM 癟al覺t覺覺 s羹renin tamam覺nda y羹ksek miktarda elektrik t羹ketmemektedir. Balang覺癟ta kar覺t覺rma ve yourma, arada yumruklama ve en sonunda piirme aamalar覺nda elektrik t羹ketimi ger癟eklemektedir. Elektrik t羹ketimleri ortalama 450 Watt ile 1.000 Watt aras覺nda deiebilmektedir. EYM nadiren kullan覺lacak ise belki bu t羹ketim g繹z 繹n羹ne al覺nmayabilir, ancak s羹rekli kullan覺m mevcut ise markalar aras覺nda ayr覺m yaparken ayn覺 繹zellie sahip olanlardan daha az elektrik sarfiyat覺 yapan tercih edilmelidir.


Dok羹mantasyon:


Her ne kadar tarifler biri dierine 癟evrilerek kullan覺labilse de, baz覺 markalar覺n baz覺 tarifleri ger癟ekten o makine i癟in 繹zel gelitirilmitir. ayet ald覺覺n覺z EYMnden makineyi  anlatan, bilgi veren ve tarifleri bar覺nd覺ran kitap癟覺k 癟覺km覺yor ise iiniz zor demektir. Sizi uzun ve zorlu bir s羹re癟 bekliyor, haberiniz olsun. EYM ne kadar kaliteli olursa olsun temel bilgileri alamaz iseniz baar覺l覺 olman覺z ansa kalm覺t覺r.


lkemizde pahal覺 olarak sat覺lan EYMnin yabanc覺 dillerde muhteem kitap癟覺klar覺 varken, T羹rk癟e bro羹rleri inan覺lmaz k繹t羹 olabilmektedir. ou zaman ne 繹l癟羹, ne program, ne tarif hi癟bir ey anla覺lamamaktad覺r. Bug羹n en 癟ok satan markalar覺n baar覺s覺n覺n arkas覺nda yatan etkenlerden biri de dok羹mantasyon desteidir.


Teknik Servis:


EYM normal arlar alt覺nda uzun s羹re kullan覺lacak ekilde tasarlanm覺 cihazlard覺r. Ancak, kalite kontrol羹 bak覺m覺ndan yeterli testlerden ge癟meyen makinelerde ilgin癟 ar覺zalar 癟覺kabilmektedir. Mekaniki aksam yan覺nda program hatas覺 da g繹r羹lebilmekte, dolay覺s覺yla EYM kullan覺lamaz hale gelebilmektedir. Ayr覺ca, Ekmek kazanlar覺nda teflon kaplamada hasarlar olabilmekte, EYM dier aksam覺 sapasalam da olsa, kazan deimesi gerekebilmektedir. Kazan覺n garanti d覺覺 olmas覺 temini g羹癟letirebilmektedir. Gerekli Teknik servis destei olmayan Markalarda bu durumda maalesef sapasalam EYM kullan覺lamaz duruma gelmekte, milli servet israf覺 yaanmaktad覺r.