EYMna konulan malzemelerin k覺vam覺n覺 tutturmak i癟in kar覺t覺rma ve yourma aamas覺nda kapa覺n覺 kald覺rarak m羹dahale etmekten 癟ekinmeyiniz, hatta 繹zellikle EYM ve hamuru tan覺mak i癟in 繹zellikle yap覺n覺z. 襤lk kar覺t覺rma ve yourma aamas覺nda hamurun oluumunun g繹zlenmesi ve arzu edilen k覺vam覺n su ya da un ilavesi ile salanmas覺 baar覺l覺 bir ekmek i癟in gereklidir.


EYM i癟ine konulan malzemelerin k覺vam覺 c覺v覺k ve hamur kendini toparlamay覺 baaram覺yor ise bu durumda 1er  Yemekka覺覺 (TBSP) un ilave etmek gerekir. Unun 繹l癟eksiz olarak konulmas覺 fazla d繹k羹lmesine veya bir sonraki ekmek yap覺m覺 i癟in 繹l癟ein bilinememesine yol a癟ar. Ayn覺 ekilde hamur kuru olduu i癟in toparlanam覺yor ise bu durumda da 1er  Yemekka覺覺 (TBSP) su ilave etmek gerekir. Suyun 繹l癟eksiz olarak konulmas覺 fazla d繹k羹lmesine veya bir sonraki ekmek yap覺m覺 i癟in 繹l癟ein bilinememesine yol a癟ar.


Un ve su ilavesi ile hamurun k覺vam覺 tutturulduunda hacmi 癟ok b羹y羹d羹 ise bu defa da ekmek kazan覺ndan tama tehlikesi ortaya 癟覺kar. Bunun 繹n羹ne ge癟mek i癟in de EYMn覺n a癟ma kapama d羹mesi kapat覺larak durdurulur. Bilindii 羹zere EYMn覺n markas覺na g繹re ortalama 5 ila 10 dakika aras覺nda program覺 haf覺zada tutma imkan覺 mevcuttur. Ekmek kazan覺ndan hamurun fazla olan k覺sm覺 al覺n覺r ve tekrar elektrik verildiinde hacmi azalm覺 ve tama tehlikesi kalmayan hamur yorumaya devam edilir. Al覺nan hamur hava almayacak ekilde buzdolab覺nda saklan覺r ve bir sonraki ekmek yap覺m覺 esnas覺nda kar覺lacak hamura ilave edilir.


EYMnda kullan覺lan malzemelerin 繹zellikle oda s覺cakl覺覺nda olmas覺 gerekir. EYMn覺n hamur yourma ve kabartma s羹releri buna g繹re ayarlanm覺t覺r. Souk malzemelerin kar覺覺m覺 ve yorulmas覺 sonucunda hamur yeterli 覺s覺y覺 yakalayamazsa, yeterince kabarma salanamaz ve ekmek bas覺k olur. Malzemelerin oda s覺cakl覺覺na getirilmeden kullan覺lmas覺 zorunda kal覺nd覺覺nda basit bir 癟繹z羹m olarak yeniden kar覺t覺rma ve yourma yapt覺r覺l覺r. Bunun i癟in yourma bitip kabarmaya  ge癟meden start/stop tuuna uzun s羹reli basarak (ya da kullan覺lan EYMn覺n 繹zelliine uygun olarak) program iptal edilir, arkas覺ndan tekrar balat覺l覺r ve hamur bir kez daha yorularak hamurun uygun s覺cakl覺a getirilmesi salan覺r.


ok s覺cak ortamlarda hamurun kabarmas覺 daha h覺zl覺 olur. H覺zl覺 kabaran hamurun oluturduu ekmek her ne kadar ikin g繹r羹nse de k覺r覺nt覺s覺 fazla ve lezzeti az olur. Bu durumda bir y繹ntem, ilk kar覺覺m ve yourma sonucu ortaya 癟覺kan hamurun ekmek kazan覺 ile beraber 羹st羹n羹n kapal覺 olarak bir gece veya birka癟 saat i癟in buzdolab覺nda saklanmas覺, daha sonra 癟覺kar覺larak EYMna tak覺l覺p, uygun program覺n 癟al覺t覺r覺lmas覺 ile ekmein yap覺lmas覺d覺r. Buzdolab覺nda fermantasyon yavalasa da enzim sal覺n覺m覺 yava fakat etkili olaca覺ndan daha lezzetli bir ekmek ortaya 癟覺kacakt覺r.


EYMnda geciktirmeli program uygulanacak ve akamdan konulan kar覺覺m gecenin ilerleyen saatlerinde 癟al覺t覺r覺lacak ise bu durumda bozulma ihtimali olan peynir, yumurta, s羹t gibi malzemeler kullan覺lmamal覺d覺r. B繹ylesi g覺dalar bakterilerin h覺zl覺 羹remesine imkan tan覺yaca覺ndan zehirlenmelere varacak kadar g覺da bozulmalar覺na sebebiyet verebilir.


Ekmek yap覺m覺nda kullan覺lacak hamurun kar覺覺m覺nda kullan覺lan maya, un gibi malzemelerin taze olmas覺 gerekmektedir. Bayat maya fermentasyonu salayamayaca覺 gibi, bayat un da gluten a覺n覺 oluturamayaca覺ndan, mayan覺n ortaya 癟覺kard覺覺 gazlar覺 tutamayacakt覺r. Az maya kabarmay覺 salayamaz, 癟ok maya ise fazla kabart覺r ancak gluten yap覺s覺 incelerek zay覺flad覺覺 i癟in sonunda hamurda 癟繹kmeye sebep olur. Bu nedenle malzemeyi tan覺mak 繹nemlidir.

H覺zl覺 programlarda mayan覺n miktar覺 翻 繹l癟ek oran覺nda art覺r覺l覺r, tuzun miktar覺 ise o oranda azalt覺larak fermantasyona yard覺mc覺 olunur.


Maya, asitli ortamlar覺 sever. Hamurda bu ortam覺n salanmas覺 i癟in 1/8 Tatl覺ka覺覺 (tsp) oran覺nda askorbik asit (C vitamini) ilave edilebilir. Ankara Un Fabrikas覺 laboratuvar覺nda uzmanlar taraf覺ndan bunun yerine birka癟 damla limon suyu tavsiye edilmiti. Ayn覺 ekilde sirke de bu ilevi salar.


Protein oran覺 y羹ksek olan ekmeklik un kullanmak daha iyi kabarm覺 ve hacimli ekmek yap覺m覺n覺 salar. Protein oran覺 d羹t羹k癟e daha gevrek (kek 繹zellikli) ve yava fermante olan ekmekler ortaya 癟覺kar. Tek ba覺na Tambuday unu ya da buday harici tah覺llar覺n unlar覺ndan kar覺t覺r覺larak yap覺lan ekmekler bas覺k ve sert olur, lezzet olarak ta a覺rd覺rlar. En ideal kar覺覺m a覺z tad覺na g繹re deneyerek bulunmas覺 gerekse de, 2 veya 3 繹l癟羹 Beyaz una, 1 繹l癟羹 Tambuday unu tavsiye edilmektedir. Dier kar覺覺mlardan da 2 Yemekka覺覺 (TBSP) kar覺t覺rmak yeterli olacakt覺r. Ustal覺k artt覺k癟a kar覺覺m oranlar覺 羹zerinde oynanabilecektir.

Beyaz Un ve Su oran覺 olarak temel 繹l癟羹 2 tam 翻 ila 3 Cup Una 1 tam 翹 Cup Su ilavesi yeterlidir. Unutulmamas覺 gereken unun cinsine ve mevsime g繹re ufak tefek deiiklikler g繹r羹lebileceidir.


Temel 繹l癟羹 olarak Maya ve Tuz kullan覺m覺nda her bir Cup Un i癟in 翻 Tatl覺ka覺覺 (Tsp) kar覺t覺rmak yeterlidir. H覺zl覺 programlarda Mayan覺n yar覺 yar覺ya art覺r覺lmas覺, tuzun ise ayn覺 ekilde yar覺 yar覺ya azalt覺lmas覺 gerektii unutulmamal覺d覺r.


EYM kullan覺c覺lar覺 aras覺nda en fazla yap覺lan hatalardan biri, hamurun k覺vam覺n覺n kontrol羹n羹n yap覺lmamas覺 ve m羹dahale edilmemesi nedeniyle sulu (c覺v覺k) ve yay覺lm覺 hamurun 繹nce kabar覺p arkas覺ndan da tepesinin 癟繹kmesi ile ortaya 癟覺kan 癟繹k羹k ekmektir. Bu nedenle hamur kontrol羹n羹n mutlaka yap覺lmas覺 gerekmektedir.


Kar覺t覺rman覺n son 5 dakikas覺nda kar覺t覺r覺lmas覺 d羹羹n羹len malzemelerin kuru olmas覺 durumunda hamurun rutubeti azalmaktad覺r. Malzemelerin 覺slat覺lmas覺 durumunda da iyi s羹z羹lmemesi tam aksi etki yapar. Bu konuda da dikkatli olunmal覺d覺r.


Daha k覺t覺r ve kal覺n kabuk i癟in program olarak Frans覺z ekmei se癟ilmesi ve s覺v覺ya veya tereya覺n azalt覺lmas覺, ayr覺ca kar覺覺mda s羹t var ise su ile deitirilmesi gerekmektedir. Bu durumda eker ya da ekerli madde eklenmesi kabuk renginin daha koyu olmas覺n覺 salamaktad覺r. Bunun tam tersi de ince ve yumuak kabuk i癟in ge癟erlidir.